รับสมัครงาน

บริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด มีความประสงค์เปิดรับสมัครงานประจำตำแหน่งดังต่อไปนี้

 1. Programmer / โปรแกรมเมอร์ (2 ตำแหน่ง)
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์)
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) ตั้งแต่ระดับกลางถึงขั้นสูงได้
  • สามารถพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้ โดยใช้ VB และ Microsoft Access ได้เป็นอย่างดี

  • หมายเหตุ : สอบถาม/สมัครโดยตรงได้ที่ คุณศิริวรรณ ภิรมย์ฤทธิ์ (ฝ่ายไอที) โทร.089-893-4280 , mail : siriwanad@gmail.com


 2. Draftman / เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (รับเฉพาะคนพิการ)

   รายละเอียดงาน : เขียนแบบตามคำสั่งที่ได้รับหมอบหมาย เช่น งานโยธา/โครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม เป็นต้น

  • เป็นผู้พิการที่สามารถช่วยตัวเองได้ดี
  • เพศชาย/หญิง อายุ 20 - 40 ปี
  • มีบัตรประจำตัวผู้พิการ
  • สำเร็จการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขา เขียนแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office ได้ดี
  • ใช้โปรแกรม Auto Cad,Sketchup (งานเครื่องกล,สถาปัตย์,โยธา)
  • มีความตั้งใจ ขยันอดทน ชอบเรียนรู้งาน
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • เงินเดือน ตามตกลง
 3. เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี - การเงิน (รับเฉพาะคนพิการ)

   รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานธุรการ เกี่ยวกับการจัดพิมพ์เอกสาร และงานเอกสารต่างๆ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  • เป็นผู้พิการที่สามารถช่วยตัวเองได้ดี
  • เพศชาย/หญิง อายุ 20 - 40 ปี
  • มีบัตรประจำตัวผู้พิการ
  • สำเร็จการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Officeได้เป็นอย่างดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ มีความสามารถด้านการติดต่อสื่อสาร
  • เงินเดือน ตามตกลง
 4. Cost Engineer & Estimator / วิศวกรประมาณราคา 

   รายละเอียดงาน : งานประจำ (ปฏิบัติงานที่อาคารตึกช้าง กรุงเทพฯ) ทำงาน 5 วัน หยุดเสาร์-อาทิตย์

  • เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 2 - 10 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
  • มีความรู้ หรือประสบการณ์ทางด้านประมาณราคา คิดราคางานโครงการก่อสร้างอาคาร
  • มีความรู้ทักษะการคำนวณตัวเลขเป็นอย่างดี
  • มีทักษะการอ่านแบบ ถอดแบบได้บ้าง
  • มีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น แก้ไขปัญหาด้วยทักษะการทำงานเชิงรุกได้
  • มีความอดทนในภาวะกดดันในการทำงานได้
  • หากเคยผ่านงานควบคุมงานก่อสร้างมาด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เงินเดือน : ตามตกลง
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • คำนวณต้นทุนของโครงการ วัสดุ แรงงาน ปริมาณพื้นที่ ทำเป็นต้นทุนราคาเพื่อจัดทำใบเสนอราคา
  • จัดทำแผนงานเบื้องต้น พร้อมรวบรวมวัสดุราคาตาม Spec งาน เพื่อทำต้นทุนและราคาขาย
  • ตรวจสอบวัสดุราคา เพื่อคิดราคางานเพิ่ม-ลด
  • เข้าประชุมกับลูกค้า เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมกรณีมีการปรับเปลี่ยนราคา หรือแบบ
  • สรุปต้นทุนของแต่ละโครงการ ให้เป็นไปตามราคาที่ตั้งไว้
  • ตรวจเช็คพื้นที่ทำงานจริง เปรียบเทียบกับปริมาณในแบบ และงบประมาณที่กำหนด
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. Sanitary Engineer / วิศวกรสุขาภิบาล 
  • เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 35 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ : 10 ปี ขึ้นไป
  • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิศวกรโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • หากเคยผ่านงานควบคุมงานก่อสร้างมาด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมระดับภาคีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Microsoft Office, AutoCAD เป็นอย่างดี
  • มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
  • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ดำเนินการ ออกแบบอาคารด้านระบบสุขาภิบาล กำหนดมาตรฐานการออกแบบก่อสร้างและบูรณะอาคารด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล
  • ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการด้านวิศวกรรมสุขาภิบาลแก่หน่วยงานต่างๆได้
  • ให้บริการแบบมาตรฐานอาคารสุขาภิบาล ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ทำเอกสารรายงานผู้บังคับบัญชา และเข้าร่วมประชุมงาน ติดตามประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6. Structural Engineer / วิศวกรโครงสร้าง 
  • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • จบวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา / ก่อสร้าง
  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ในสายงานวิศวกรรมโครงสร้าง และการออกแบบโครงสร้าง
  • วิเคราะห์และออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง
  • จัดทำแบบรายละเอียดวิศวกรรมโครงสร้างและตรวจสอบเพื่อใช้ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รวมถึง แบบที่ใช้ในการก่อสร้างจริง
  • จัดทำรายการประกอบแบบและข้อกำหนดทางวิศวกรรมโครงสร้างต่างๆ
  • สามารถออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานโครงสร้างเหล็กได้
  • ใช้โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างได้ดี เช่น STAAD , Auto Cad
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร กว.
 7. Project Admin / ธุรการประจำโครงการ 
  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการ หรือเลขานุการ 1 ปีขึ้นไป
  • หากผ่านงานด้านการก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถพิมพ์เอกสารได้รวดเร็ว คล่องแคล่ว
  • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้คล่อง
  • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และชอบงานจัดเก็บเอกสาร
  • หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ดูแลและควบคุมงานเอกสารเข้าออกภายในโครงการ
  • จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการ
  • พิมพ์เอกสาร รายงานการประชุม และจดหมายโต้ตอบต่างๆ
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในโครงการ อาทิ เจ้าของโครงการ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง
  • ประสานงานกับหน่วยงานธุรการที่สำนักงานใหญ่
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการ สุขุมวิท 48 และ สะพานควาย , วันในการทำงาน : 6 วัน

 8. ช่างเทคนิคงานระบบ 
  • เพศชาย อายุ 27 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวส.ไฟฟ้ากำลัง, เครื่องกล
  • มีประสบการณ์ทำงานระบบประกอบอาคาร
  • มีความรู้ในระบบเกี่ยวกับตัวอาคารเป็นอย่างดี
  • หากมีประสบการณ์ด้าน
  • งานระบบประกอบอาคารสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. ช่างเทคนิคโครงสร้าง 
  • เพศชาย อายุ 27 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทำงานควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง และแผนงานได้
  • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายสูง
  • มีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่
 10. วิศวกรเครื่องกล / วิศวกรไฟฟ้า (หลายตำแหน่ง)
  • เพศ ชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 7 ปี ขึ้นไป ด้านควบคุมงานก่อสร้าง
  • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมไฟฟ้า
  • หากเคยผ่านงานควบคุมงานก่อสร้างมาด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใบประกอบวิชาชีพ
  • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Microsoft Office, AutoCAD เป็นอย่างดี
  • มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
  • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ จ.เชียงรายได้
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ควบคุมงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานก่อสร้าง
  • วางแผนการทำงาน, จัดทำแบบก่อสร้าง
  • ออกแบบงานระบบวิศวกรรมภายในอาคาร (งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ, ไฟฟ้าฯ)
  • มีความรู้มาตรฐานงานก่อสร้างอาคารสูง
  • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 11. ช่างเทคนิคเครื่องกล / ไฟฟ้า (หลายตำแหน่ง)
  • เพศ ชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขา เครื่องกล/ไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 7 ปี ขึ้นไป ด้านควบคุมงานก่อสร้าง
  • มีความรู้และประสบการณ์งานควบคุมงานก่อสร้างอาคาร โรงงาน หรือ อาคารขนาดใหญ่
  • หากเคยผ่านงานควบคุมงานก่อสร้างมาด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Microsoft Office, AutoCAD เป็นอย่างดี
  • มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
  • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ จ.เชียงรายได้
  • หน้าที่หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ควบคุมงานก่อสร้างหน้างานทุกขั้นตอนการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ ข้อกำหนด เวลา และสัญญา
  • ควบคุมและตรวจสอบแบบก่อสร้าง Shop Drawing และ As-Built Drawing
  • แนะนำการป้องกัน การแก้ไข ปัญหา อุปสรรคทางเทคนิคที่เกิดขึ้นกับงานก่อสร้าง
 12. วิศวกรโยธา (ออกแบบสถาปัตย์) 
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ : 30 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
  • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
  • หากเคยผ่านงานควบคุมงานก่อสร้างมาด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
  • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Microsoft Office, AutoCAD เป็นอย่างดี
  • มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  • หน้าที่หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • สามารถตรวจสอบความถูกต้องของแบบโครงสร้าง/สถาปัตย์ได้
  • ควบคุม/ดูแลงาน ด้าน Shop Drawing
  • ประมาณราคาวัสดุ (BOQ)
  • ตรวจสอบงานก่อสร้าง
  • ติดต่อประสานงานกับระบบประกอบอาคาร
 13. Project Architect / สถาปนิกโครงการ 
  • เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 27 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ : 3 ปี ขึ้นไป (ด้านการก่อสร้างอาคาร)
  • การศึกษา : วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม
  • หากมีความรู้ หรือประสบการณ์ทางด้านควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคาร (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น แก้ไขปัญหาด้วยทักษะการทำงานเชิงรุกได้
  • มีความอดทนในภาวะกดดันในการทำงานได้
  • เงินเดือน : ตามตกลง
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • สามารถเขียนแบบได้ และใช้โปรแกรม Auto Cad ได้
  • มีความรู้ด้านการออกแบบ คำนวณเขียนแบบ จัดแบบงานด้านการก่อสร้าง
  • สามารถเคลียแบบและ Combine Shop drawing งานได้
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
 14. ช่างเทคนิคโครงสร้าง / สถาปัตย์  (หลายตำแหน่ง)
  • เพศ ชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ด้านควบคุมงานก่อสร้าง
  • มีความรู้และประสบการณ์งานควบคุมงานก่อสร้างอาคาร โรงงาน หรือ อาคารขนาดใหญ่
  • หากเคยผ่านงานควบคุมงานก่อสร้างมาด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
  • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
  • สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
  • สามารถย้ายโครงการ ไปประจำโครงการอื่นๆได้เมื่อจบงาน
  • หน้าที่หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ควบคุมงานก่อสร้างหน้างานทุกขั้นตอนการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณ
  • ควบคุมและตรวจสอบงานของผู้รับเหมาได้
  • ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน เจ้าของโครงการ และสำนักงานได้

ผู้สนใจสมัครงานสามารถติดต่อสอบถามได้ที่


บริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด โทรศัพท์ +66 2937 3456 และส่งเอกสารในการสมัครงาน (resume) ได้ที่ ฝ่ายบุคคลชั้น 24 ตึกช้าง อาคาร A ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 หรือส่งเอกสารสมัครงาน (resume) ที่อีเมล์ hrdinfo@arunchaiseri.co.th