รับสมัครงาน

บริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด มีความประสงค์เปิดรับสมัครงานประจำตำแหน่งดังต่อไปนี้

 1. วิศวกรออกแบบโครงสร้าง /Structural Engineer

   หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ออกแบบ และคำนวณโครงสร้างอาคารสูง ตามงานที่ได้รับมอบหมาย
  • เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการเข้าประชุมและนำเสนองานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆ
  • สามารถแก้ไขปัญหา และให้คำแนะนำกับผู้รับจ้างก่อสร้าง
  • ปฏิบัติงานตามที่บริษัทฯและผู้ว่าจ้างมอบหมาย
  • คุณสมบัติ

  • เพศชายหรือหญิง
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา,สาขาออกแบบโครงสร้าง
  • มีประสบการณ์การทำงานออกแบบโครงสร้าง อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในงานออกแบบอาคารสูง และโครงสร้างอื่น
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ถ้าเป็นระดับสามัญจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้โปรแกรม ETABS, ADAPT-PT SAP 2000 และ Auto Cad
  • สามารถฟัง พูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 2. โปรแกรมเมอร์ / Programmer

   คุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้และสามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา html, php, my sql, css, java script, bootstap, ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ได้เป็นอย่างดี
  • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ตลอดเวลา และเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 3. สถาปนิกอาวุโส / Senior Architect

   หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ออกแบบ เขียนแบบด้วยโปรแกรม Revit หรือ Auto Cad
  • มีประสบการณ์ออกแบบหรือพัฒนาแบบก่อสร้างโครงการใหญ่
  • ประสานงานก่อสร้าง และการนำเสนองาน สำหรับตำแหน่ง Project Architect
  • สามารถแก้ไขปัญหา และให้คำแนะนำกับผู้รับจ้างก่อสร้าง
  • ปฏิบัติงานตามที่บริษัทฯและผู้ว่าจ้างมอบหมาย
  • คุณสมบัติ

  • เพศชายหรือหญิง
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม หรือสูงกว่า
  • มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ถ้าเป็นระดับสามัญจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้
  • สามารถฟัง พูดภาษาอังกฤษได้
 4. วิศวกรประมาณราคา / Cost Engineer

   หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ดำเนินงานด้านการคิดราคาปริมาณงานก่อสร้าง
  • สามารถถอดแบบประมาณราคางาน
  • ยื่นประมูลงาน และสั่งของหน้างาน
  • คุณสมบัติ

  • เพศชายหรือหญิง
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจการก่อสร้าง พิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ถ้าเป็นระดับสามัญจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้คล่อง
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ อดทนกับสภาวะกดดันในการทำงาน
 5. วิศวกรโยธาอาวุโส / Senior Civil Engineer

   หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • วางแผนควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด และแผนงาน
  • จัดทำรายงานและเก็บข้อมูลงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถวิเคราะห์และป้องกันความผิดพลาดต่างๆ ที่จะทำให้แผนงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
  • มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทนต่อสภาวะกดดันในงาน
  • คุณสมบัติ

  • เพศชาย
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขาวิศวกรรมโยธาบริหารงานก่อสร้าง
  • มีประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
  • มีประสบการณ์การบริหารโครงการ และควบคุมงานก่อสร้าง
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง อดทนกับสภาวะกดดันในการทำงาน
 6. วิศวกรจบใหม่ / Engineer (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์) สาขาวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล

   หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการก่อสร้างที่กำหนดไว้
  • ปฏิบัติงานตามคำสั่งตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
  • คุณสมบัติ

  • เพศชาย
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • พร้อมจะเรียนรู้ระบบการทำงานให้เข้ากับองค์กร
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความอดทน
  • สามารถทำงานประจำ Site งาน ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
 7. ช่างเทคนิคงานระบบเครื่องกล/ไฟฟ้า

   คุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • เพศชาย
  • จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาเครื่องกลหรือสาขาไฟฟ้า ขั้นต่ำ
  • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่ ถอดแบบ ประมาณราคา อย่างน้อย 5 ปี
  • สามารถทำ Shop Drawing ได้
  • มีความขยัน อดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ ควบคุม บริหารงาน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานประจำ Site งาน และทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
 8. ผู้จัดการโครงการ / Project Manager

   หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • กำกับดูแล วางแผนการบริหารงานก่อสร้าง รวมถึงตรวจสอบงานในโครงการให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานทางวิชาชีพทั้งด้าน เวลา บุคลากรและวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง
  • กำกับดูแลบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีความพร้อมในการทำงาน เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • กำกับดูแลการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน และแผนประจำสัปดาห์ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อโครงการสำเร็จลุล่วง แผนสำเร็จตามกำหนดการ
  • กำกับดูแลและตรวจสอบงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ เพื่อให้งานเอกสารต่างๆ ในโครงการเป็นไปอย่างมี ระบบถูกต้องและครบถ้วน
  • บริหารความขัดแย้งต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
  • บริหารการดำเนินงานภายในโครงการในด้านต่างๆ เช่นงานก่อสร้าง งานเอกสาร งานสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นไปอย่างมีระบบ และครบถ้วนเพื่อให้การบริหารภายในโครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ เปรียบเทียบกับแผนงานที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้การบริหารโครงการเป็นไปตาม แผนงานที่กำหนดไว้
  • สนับสนุนและส่งเสริมการนำทักษะความชำนาญด้านการจัดการสมัยใหม่ มาใช้ในงาน เพื่อมุ่งนำองค์กรไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและยั่งยืน
  • สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรเพื่อให้เกิดผลสำเร็จทั้งโครงการ และภาพรวมขององค์กร
  • ให้ความร่วมมือในการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในด้านการทำงานเป็นทีมเพื่อผลสำเร็จโดยรวม

 1. สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ประกันกลุ่ม, ประกันสุขภาพ และประกันชีวิต
  • เบิกค่ารักษาพยาบาล OPD ได้ (ตามเงื่อนไขบริษัท)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ปรับเงินเดือนประจำปี
  • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
  • สิทธิการลา ลาพักผ่อนประจำปี (ตามอายุงาน)

ผู้สนใจสมัครงานสามารถติดต่อสอบถามได้ที่


บริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด
เลขที่ 3300/25-28 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. +66 2937 3456 ต่อ 1150 และ 1151
แฟกซ์ +66 2937 3555
E-mail : hrdinfo@arunchaiseri.co.th
ติดต่อส่วนทรัพยากรบุคคล คุณสุวรรณา และ คุณหทัยรัตน์